Products

RM180.00/month X 5
Online Academy Cakap Jepun
RM190.00/month X 9
Yuran Kelas Marugoto A1 (Bangi)
RM200.00/month X 9
Yuran Kelas Marugoto A2 Yuki 1
RM200.00/month X 9
Yuran Kelas Marugoto A2 Yuki 2
RM200.00/month X 9
Yuran Kelas Marugoto A2 Yuki 3
RM200.00/month X 9
Yuran Kelas Marugoto A2 Yuki 4
RM200.00/month X 9
Yuran Kelas Marugoto A2 Yuki 5
RM200.00/month X 9
Yuran Pendaftaran Marugoto A1 Sesi 2020
RM200.00/month X 9
Yuran Pendaftaran Marugoto A3 Sesi 2020
Free for 30 days, then RM180.00/month X 5
Cakap Jepun Online Academy Registration Fee (RM180*5 Bulan)
RM200.00/month X 8
Yuran Pendaftaran Marugoto A1 Sesi 2020 (RM200*8 Bulan)
RM190.00/month X 8
Yuran Pendaftaran Marugoto A2 Sesi 2020 (RM190*8 Bulan)
RM200.00/month X 8
Yuran Pendaftaran Marugoto A3 Sesi 2020 (RM200*8)
RM190.00/month X 7
Yuran Pendaftaran Marugoto A2 Sesi 2020 (RM190*7 Bulan)
RM200.00/month X 10
Kelas JLPT N5 Haruka 2020 (RM200 x 10 Bayaran)
RM200.00/month X 10
Kelas JLPT N4 Tsubasa 2020 (RM200 x 10 Bayaran)
RM190.00/month X 10
Kelas Online JLPT N5 Miyagi (RM190 x 10 Bayaran)
RM17.00/month until cancelled
Chat Club Japan Membership Subscription Basic
RM33.00/month until cancelled
Chat Club Japan Membership Subscription Gold
RM199.00/month X 10
Kelas Online JLPT N5 Miyagi 2021 (RM199 x 10 Bayaran)
RM15.00
Chat Club Japan Slot
RM197.00/month X 14
Kelas Online Tokyo 2021 Alternative (RM197 x 14 Bayaran)
RM180.00/month X 14
Kelas Online Tokyo 2021 Alternative (RM180 x 14 Bayaran)
RM249.00/month X 11
Kelas Online Osaka 2021 Student (RM249 x 10 Bayaran)
RM199.00/month X 13
Kelas Online Tokyo 2021 Alternative (RM199 x 13 Bayaran)
RM100.00/month X 13
Kelas Online Tokyo Samurai Alternatif (RM100 x 13 Bayaran)
RM269.00/month X 13
Kelas Online Tokyo Daimyo Kad Baru (RM269 x 13 Bayaran)
RM100.00/month X 14
Kelas Online Tokyo Samurai Full (RM250 + RM100 x 13)
RM77.00/month X 4
Mizukara Tribe Coaching
Free for 30 days, then RM69.00/month until cancelled
Chat Club Japan 2022
Scroll to Top